Ծառայությունների պայմանները

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՊԱՌԻԿ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՎԱՐԿԱՎՈՐՈՒՄ

1․

Վարկի նպատակ

Ծառայությունների և/կամ ապրանքների ձեռքբերում

2

Վարկի տրամադրման վայր

Համագործակցող ընկերության վաճառքի/սպասարկման կետ

3

Վարկի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ

4

Վարկի արժույթ

ՀՀ Դրամ

5

Վարկավորման սահմանաչափ

50 000 - 5 000 000 ՀՀ դրամ

7

Վարկի ժամկետ

6-36 ամիս 

8

Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույք

6 - 21․5 %

9

Վարկի տարեկան փաստացի  տոկոսադրույք

20․8 - 51․1 %

10

Վարկի ամսական սպասարկման վճար

0 - 1% ամսական

    11․    

Հաճախորդի նկարագիր                                                     

21-70 տարեկան ՀՀ  քաղաքացիություն ունեցող ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք

12

Գրավի տեսակ

Ձեռք բերվող ապրանք

13

Կանխավճար

Չի կիրառվում

     14

Վարկի գումարի մարման կարգ              

Հավասարաչափ (անուիտետային)

     15

Տոկոսների և սպասարկման վճարների հաշվարկման ձև               

Վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ, օրական կտրվածքով  

16

Վարկ /Գրավ առավելագույն արժեք

Ձեռք բերվող ապրանքի մինչև 100%-ի չափով

17

Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ

Չի կիրառվում՛

18

Մայր գումարի և տոկոսների մարումներ

Ամսական հավասարաչափ մասերով (անուիտետային)

19

Ժամկետանց տոկոսների գծով տույժ

Ժամկետանց տոկոսագումարների 0.13%-ի  չափով կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար

20

Ժամկետանց մայր գումարի գծով տույժ

Ժամկետանց մայր գումարի 0.13%-ի չափով կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար

21

Ժամկետանց սպասարկման վճարի տույժ

0

22

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

23

Վարկի տրամադրման և մերժման գործոններ

Փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի օրինակ

Վարկի գումար՝ 100,000

Վարկի պայմանագրի ժամկետ՝ 36 ամիս

Մարումների պարբերականություն՝ ամսեկան հավասարաչափ

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք՝ 18%

Վարկի ամսական սպասարկման վճար` 500 դրամ
Ամսական վարկի սպասարկման գումար՝ 4,115․24

Ողջ ժամկետի համար վճարող գումար՝ 148,148․62

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք՝ 31․42%